Okategoriserad

Grå starr drabbar oss alla

Grå Starr Drabbar Oss Alla

Med grås tarr avses en förgrumling av ögats lins. I människokroppen finns två genomskinliga ställen, nämligen hornhinnan och linsen. Dessa ställen är genomskinliga eftersom de inte har någon vaskulatur, vilket i sin tur leder till en ansamling av ämnesomsättningens metaboliter och slaggprodukter här under årens gång. Så småningom orsakar dessa ansamlingar en förstyvning och förgrumling av linsen. Åldern är den största riskfaktorn för utveckling av grå starr, och även tobaksrökning ökar på sannolikheten att utveckla grå starr. Egenskapen att i tidig ålder utveckla grå starr i släkten, närsynthet, utsättning för stark UV-strålning, diabetes, trauma samt vissa läkemedel (exempelvis kortison) är andra faktorer som ökar på risken att utveckla grå starr. Grå starr drabbar dock alla oavsett riskfaktorer. Man har inte kunnat påvisa att man med hjälp av någon sorts medicinering eller näringstillskott skulle kunna hindra eller fördröja utvecklingen av starr. Det enda botemedlet för grå starr är starroperation.

Symptomen av grå starr varierar enligt vilket skikt av linsen som är drabbat, samt enligt vilken typs starr som är aktuell. Gråstarren kan förekomma under linsens främre kapsel och orsakar då ljuskänslighet och förbländning exempelvis i samband med bilkörning i mörker. Starr i bakre linskapseln orsakar mer påfallande symptom redan i sjukdomens tidiga skeden, även som synen är skarp vid undersökning i ett mörkt utrymme. Starr mitt i linsen förstyvar och förhårdnar linsen och orsakar närsynthet, även om en synundersökning med stark kontrast fortfarande ger bra resultat. Ett ökande minusvärde och samtidigt minskande plusvärde på glasögonen i vuxen ålder tyder med rätt stor sannolikhet på en utvecklande grå starr. Dessa fortgående förändringar kräver ständiga byten och uppdateringar av glasögon, vilket också är en ekonomisk börda. Den enda lösningen är då gråstarrsoperation. Tidigare lät man gråstarren utvecklas långt innan man genomförde några ingrepp, eftersom ingreppet innebar avlägsningen av linsen med hjälp av en nerkyld kryospets, genom ett stort snitt över halva ögat. Denna mer invasiva teknik har inte använts på flera decennier. Idag existerar det fortfarande inte några operationskriterier som skulle baseras på synförmåga någonstans i Västeuropa. De kriterier som finns är hälsopolitiska, strävar till att förkorta vårdköer, och baserar sig inte på ögonmedicin. En gråstarssoperation blir dock aktuell ifall följande villkor uppfylls:

  1. Patienten har grå starr
  2. Gråstarren orsakar nedsatt syn
  3. En gråstarrsoperation skulle medföra förbättring av synen och skulle således vara lönsam
  4. Det finns inga kontraindikationer för operationen
  5. Patieten önskar en operation

Ifall du misstänker grå starr bör du besöka en erfaren ögonkirurg med gott rykte om sig. Efter en omfattande ögonundersökning kan vårdens tidpunkt, de möjliga nyttoaspekterna, skadorna, riskerna och eventuella komplikationerna diskuteras. Det är också viktigt att undersöka näthinnan och synnerven i samband med ögonundersökningen, för att få en omständlig uppfattning av ögonens hälsa. Själv rekommenderar jag undersökning och dokumentering av ögats hälsotillstånd med spegling och fotograferig av ögonbottnet samt näthinnans olika lager (OCT-undersökning), och vid behov även synfältsundersökningar. Även andra faktorer bör tas i beaktande när man planerar tidpunkten för ingreppet, såsom kammarvinkeln (inverkar på ögontrycket) och eventuell pseudoexfoliering (mjällande) av linsen. I många fall blir ingreppet svårare och riskfaktorerna ökar ifall man skjuter fram på operationstidpunkten. Enligt min åsikt är det ögonläkarens uppgift att genomföra också svåra ingrepp, medan det till patietens uppgifter inte tillhör att öka på de egna riskerna med att vänta. Ifall din läkare förespråkar fördröjande av operationstidpunkten är det dags att byta läkare.

I förundersökningen fastställs typen och styrkan av linsimplantatet som kommer att användas. Med en monofokal lins uppnås en tydlig syn utan glasögon antingen nära eller längre bort, och då används glasögon fortfarande när man vill fokusera längre bort respektive närmare, och vice versa. I astigmatism rekommenderas toriska linser eftersom de förbättrar synskärpan. För att pålitligt kunna uppskatta vilken typ av artificiell lins som ska användas, behövs olika mätningar av parametrar av hornhinnan. Apparaturen som kan utföra dylika mätningar finns oftast endast på enheter som är specialiserade på synkirurgi.

Alltfler väljer att genomgå en operation för ålderssynthet i samband med gråstarrsoperation. Ingreppet är det samma som används i gråstarrsoperationer, men linsen skiljer sig. I ingrepp för ålderssynthet ersätts den naturliga linsen med en multifokal artificiell lins, vilket ger en skarp syn både nära och längre bort, vilket befriar patienten helt från användningen av glasögon. Linsens struktur är också sådan, att de egenskaper och brister som multifokala glasögon har uteblir. Det finns ett eget blogginlägg om operationer för ålderssynthet, där ämnet behandlas djupare.

Gråstarrsoperationen genomförs i lokalbedövning där ögat bedövas med droppar som appliceras på ögats yta. Inga injektioner används. En liten mängd bedövningsmedel kan också appliceras till den främre kammaren. Operationen är smärtfri också för att det inte finns nervändor i linsen. Under operationen sönderdelas den naturliga linsen och görs mjukare med hjälp av ultraljud, varefter den avlägsnas med en tunn spets. Den nya artificiella linsen placeras i den naturliga linsens kapsel och hålls på plats med hjälp av dess kantstrukturer, hapter. I operationen används dessutom viskösa ämnen som utvidgar kapseln som den artificiella linsen placeras i. Dessa ämnen sköljs bort när den artificiella linsen är på plats, varefter antibioter appliceras på ögat. Operationen är smärtfri och räcker 5-10 minuter per öga. Efter operationen är synen redan förhållandevis bra och återfås oftast snabbt efter operationen. Ifall starren varit långt utvecklad och svår, och ifall operationen då varit tekniskt mer krävande, kan återhämtningen ta några dagar. Under konvalecensperioden används kortisondroppar, antibiotika, ögonroppar som minskar irritation samt artificiella tårar.

Ögat kan undersökas redan nästa dag efter operationen, men det egentliga postoperativa kontrollbesöket äger rum en månad efter operationen, när man också kan uppskatta styrkan på glasögon, ifall sådana fortfarande behövs.

Grå starr drabbar oss alla. Med högklassig vård kan man markant öka på patientens synförmåga och livskvalitet. Riskerna med operationen är små, konvalecenstiden är kort och behandlingens resultat är bestående. Grå starr kan inte förnyas- det som kallas för efterstarr är en förtjockning av bakre linskapselns vägg, vilket går att åtgärda med ett smärtfritt laseringrepp som varar bara några minuter.

Man bör inte senarelägga gråstarrsoperationen och således öka riskerna för komplikationer och minska på sin livskvalitet. Till besöket hos en specialistläkare inom ögonmedicin tillhör utöver en omständlig undersökning av ögonen, även en ingående grundinformation om möjliga ingrepp för att korrigera patientens synfel. Här åberopas ett ansvarstagande hos ögonläkaren att erbjuda den mest högklassiga vården som finns till buds. För patieten gäller det att kräva den undersökningen och vården som dina ögon förtjänar.