Torra ögon-syndromet (keratoconjunctivitis sicca, KCS)

Torra ögon-syndromet är en av de vanligaste orsakerna till besök hos ögonläkaren.

Det är en multifaktoriell sjukdom av ögonvitan, som resulterar i ett brett spektrum av symptom som obehag, synstörning, instabilitet i tårfilmen och potentiell skada på ögonytan. Symptomen beror på en ökad osmolaritet av tårfilmen och ofta även på en kronisk inflammation av ögonytan.

Torra ögon-syndromet är en följd av funktionsstörning hos patientens såkallade Lacrimal Functional Unit (LFU), som innefattar tårkörtlarna, ögonytan samt nervförbindelserna som reglerar tårkörtlarnas sekretion. Ögonytan innefattar hornhinnan och bindhinnan, och bildar tillsammans med strukturer som meibomiska körtlar och ögonlock LFU.

Orsakerna till torra ögon-syndromet kan vara:

 • Minskad tårproduktion hos vissa patienter
 • Ökad avdunstning av tårvätska
 • Felaktig komposition av tårar hos de flesta patienterna

Tillsammans bidrar de ovannämnda faktorerna till att patienternas LFU inte fungerar optimalt, och irriterande symptom uppkommer som följd.

Torra ögon är en allmän term som hänför sig till avvikelser i tårskiktet som normalt täcker ögonytorna. Oftast ligger huvudorsaken i tårvätskans felaktiga komposition, inte i själva mängden tårvätska. Det felaktiga kompositionen av tårvätskan orsakas av störningar i de lipidsekrerande Meibomiska körtlarna, och följder av detta kan vara exempelvis otydlig syn och irriterad ögonyta.

Symptom av torra ögon

Patienterna kan uppge en eller flera av följande symptom:

 • trötta ögon när de läser, ser på TV eller arbetar med dator
 • känsla av främmande föremål i ögat
 • ont i ögonen
 • grusiga ögon
 • fluktuerand syn
 • ögonlocken blir tunga under natten
 • brännande känsla i ögonen
 • kontaktlinsintolerans
 • överdriven slemutsöndring
 • vattniga ögon
 • känslighet för rök
 • ökad ljuskänslighet (fotofobi)
 • suddig eller otydlig syn

Klassificering av torra ögon

Den mildaste formen av torra ögon kan behandlas med tårsubstitut (konstgjorda tårar), varm blötläggning av ögonlocken och med att ändra på omgivningen man vistas i. Flertalet människor lider av torra ögon sporadiskt nu och då.

Lindriga ögonbesvär påverkar synen mer och således också livskvaliteten på grund av allvarligare symptom som kronisk smärta, ljuskänslighet och ögonkänslighet.

De svårare formerna av torra ögon-syndromet kan leda till skador på den ögonytan (bindhinnan och hornhinnan) och speciellt sårbildning på hornhinnan. Eventuella infektioner och synstörningar leder till nedsatt funktionsduglighet i det vardagliga livet. Synförlust tillhör även de svårare formerna av syndromet.

Orsaker till torra ögon

De största riskfaktorerna är hög ålder och det kvinnliga könetkön, men torra ögon-syndromet är ett mycket allmänt tillstånd som påverkar nästan alla i en viss utsträckning i något skede av livet.
Torra ögon-syndrom har många olika orsaker:

 • Funktionsstörning i de Meibomiska körtlarna
 • Blefarit (inflammation av ögonlocken) antingen främre eller bakre övre eller nedre
 • Sjukdom av ögonytan / allergisk konjunktivit
 • Systemiska sjukdomar som Sjögrens syndrom, reumatoid artrit, SLE, sköldkörtelsjukdom
 • Ögonsjukdomar som okulär rosacea och hornhinnedystrofi
 • Rosacea, atopi
 • Förändringar i ögonlocks tillstånd
 • Ögonskador och brännskador
 • Idiopatiska skäl
 • Störningar i blinkning

Diagnostik

Symptom som torra ögon är vanliga, men en omfattande undersökning bör innehålla mätning av mängden tårproduktion, granskning av och tårtkvalitet samt en allmän klinisk undersökning för att utvärdera tillståndet i ögats vävnader.

Mätning av tårfilmens stabilitet
Ett normalt fungerande ögas yta är täckt av en oavbruten tårfilm, vars kontinuitet upprätthålls av blinkingar. Hos patienter med torra ögon är tårfilmen instabil och ofullständig och den spricker upp snabbare, dvs. upplösningstiden för tårar är kortare. Du kan utreda tårfilmens stabilitet genom att hålla ögat uppe utan att blinka under en längre tid- ifall en känsla av torrhet uppstår i ögat kan du lida av torra ögon-syndrom.

Tear Break Up Time (TBUT)
Detta test mäter intervallet mellan en blinkining och uppsprickning av tårfilmen.
Testet innefattar användningen av fluorescein och en spaltlampa.
Ifall det uppmätta intervallet är mindre än 10 sekunder, är torra ögon-syndromet en sannolik orsak.
TBUT-intervallet kan även mätas med Keratograph utan behov av fluorescein och det kallas NIBUT. Ett värde mindre än 15 sekunder tyder på torra ögon-syndrom.

Schirmers test
Schirmers test är ett tårvolymprov som mäter mängden tårar, men berättar inget om tårarnas kvalitet och komposition. I sällsynta fall kan orsaken till torra ögon-syndrom bero på otillräcklig tårproduktion, men i de allra flesta fall är tårarnas felaktiga komposition den bakomliggande orsaken.
Ett värde under 5 eller 6 tyder på att tårvolymen är otillräcklig, ett värde på 6-10 är borderline, och ett värde över 10 är normalt och torra ögon-syndrom är osannolikt.

Höjd av tårmenisken
Det kan mätas helt enkelt med en spaltlampa som justerar ljusets höjd för att mäta tårfilmens höjd i det nedre locket.
En höjd mindre än 0,2 mm föreslår torra ögon.

Färgning
Med färgning kan man undersöka konditionen av ögonytan.
Fluorescein är den mest använda metoden för färgning av hornhinnan och bindhinnan och resultatet bedöms med en spaltlampa.

Undersökning av tårvätskans osmolaritet
Torra ögon-syndromet karaktäriseras av höjd osmolaritet av tårvätskan (hyperosmolaritet). Tårvätskan kan undersökas med en apparatur som samlar en nanoliter tårvätska för analysering. Normala värden ligger omkring 304 mOsm/kg medan värden över 320mOsm/kg tyder på torra ögon-syndrom.

Behandling av torra ögon

Syftet med behandlingen är att minska symptomen och öka livskvaliteten. I vissa fall kan symptomen inte botas helt.
Behandlingsalternativ:
1) förändring av förhållanden i vardagsmiljön:
-ökad luftfuktighet i hemmet och på arbetsplatsen
-eliminering av faktorer som ökar risken för uttorkning av ögat (maskinell luftkonditionering, datorarbete, drag, flygresande, rökning och konsumtion av alkohol)
2) användning av rätt typ av ögondroppar och -salvor enligt patientens behov
3) användning av medicinska ögondroppar innehållande kortikosteroid, antibiotika
4) ökad ögonlockhygien samt lokal blötläggning av dessa med varma kompresser
5) behandling av de Meibomska körtlarna med Thermoflo för att återställa och normalisera deras utsöndring
6) systemisk medicinering

Med en omfattande undersökning och ett detaljerat behandlingsprogram uppnår de flesta patienterna tillfredsställande resultat med minskade eller bortblivna symptom och ökad livskvalitet. Torra ögon-syndrom är ett mycket vanligt besvär och det finns såväl lättare som mer avancerade behandlingsmetoder för att lätta symptomen. Andra behandlingsalternativ än att bara använda smörjande tårar som ganska ofta inte räcker för att lösa symptomen.